KONSULENCA

Sherbimi i studios tone kosiston ne asistencen ne punen inxhinierike te klienteve tane ne Pergatitjen e Detyres se Projektimit, Projektimin ose Oponencen e tij, Mbikqyrjen ( Supervizionimin ) e realizimit te projektit ne KOHE ne CILESI dhe ne CMIM dhe Raportimi i vleresimeve tona te klienti dhe Monitorimi i ligjshmerise dhe korrektesise se zbatuar nga kontraktori. Konsulence ne Procedurat per aplikime, Vleresime ,etj.


MBIKQYRJA E PUNIMEVE

Sherbimi ne fushen e ndertimit kosiston, ne: Pregatitjen e dosjes ligjore dhe teknike ne objekt. Vleresimin e realizimit te projektit dhe preventivit sipas kontrates dhe standarteve. Ekspertize gjate procesit te zbatimit ne raste kur gjykohet e arsyeshme te kryhen ndryshime ne kerkese te rritjes se cilesise te uljes se kostove arritjes se standarteve me te larta etj.


PROJEKTIM

Sherbimet e ” infinite R S” ne fushen e projektimit jane ne vijim te nje eksperience shumvjecare pertej zyres, eksperience e zhvilluar dhe gjate realizimit te nje sere projektesh me tipologji te ndryshme.

 • Objekte INDUSTRIALE ( magazina industriale dhe kapanone te shumllojshme),
 • Objekte BANIMI ( banesa nga ato personale deri ne pallate shume kateshe),
 • Objekte SHERBIMESH (hotele, lokale, ekspozita etj),
 • Objekte INFRASTRUKTURE ( rruge, sheshe, ura, ujesjellesa, hidrocentrale etj.)

 • VIZIONI

  Ne synojme pjesemarrjen sa me aktive te Investitorit ne venien ne jete te projektit nepermiet konsulences dhe komunikimit tone. Ne i bejme me te lexueshme cdo hap te realizimit dhe krijonme mundesine e nderhyrjes jo vetem me vendimarje po dhe me nderveprim. Ne synojme qe projektet tona jo vetem te jene bashkekohore po dhe te realizohen shpejt ,me cilesi, te kene jetegjatesi dhe standarte gjithnje duke patur parasysh dhe kostot .


  HISTORIKU

  Shoqeria “infinite R S”sh.p.k eshte themeluar ne Shqiperi ne mars 2009, regjistruar me NIPT.K93925201N, me administrator te vetem Z.Gentjan KARAJ. nje studio e themeluar ne vitin 2009 me objektiv Sherbim dhe Konsulence ne fushen e Nderimeve. Gjate kesaj kohe ne kemi ofruar sherbim ne shum ente shteterore dhe subjekte privat ne te gjitha fushat Konsulence,projektim, supervizion, kolaudim dhe velesim dhe ekspertiza. Klientet dhe vijueshmeria jane kartevizita me e mir e jona.


  NA NDIQNI

  Na ndiqni ne rrjetet tona sociale